سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزفرهنگ ومعارف قرآن 
پاسخگو  
1383/11/01 
1387/12/01 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم علیه اسلام - قم 
پاسخگو _مدیر سایت پژوهه 
 
 
علمی_اجرائی 
همکاری 
مرکزملی پاسخگوئی به سوالات دینی 
پاسخگو 
 
 
علمی 
همکاری 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 
مشاوروپاسخگوی قرانی 
 
 
علمی 
همکاری 
هفدهمین نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 
مشاوروپاسخگوی قرانی 
 
 
علمی 
همکاری 
سایت کانون گفتگوی قرآنی 
مدیر گروه اعتقادی  
1384/01/01 
ادامه دارد 
پاسخ به شبهات اعتقادی